Мемлекеттік қызмет
Бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс өткізудiң қағидасы

Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік

қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының

1999 ж. 24 қарашадағы № А-202 бұйрығы

(2006.26.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" 1999 жылғы 23 тамыздағы № 72 өкімін орындау үшін Бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасуға конкурс өткізудің ережесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 16 сәуірде № 732 тіркелген, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарындағы мемлекеттік қызметтің бос лауазымын алуға байқау өткізу туралы 1999 жылғы 15 сәуірдегі № А-33 қағидасы бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3. Осы бұйрық 2000 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енеді.

Төраға

Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік қызмет

iстері жөніндегі агенттiгi

1999 жылғы 24 қарашада № А-202

бұйрығымен бекітілген

Бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға

орналасуға конкурс өткізудiң

Қағидасы

Осы Қағида мемлекеттік органдардағы әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс өткізудiң (бұдан әрi - конкурс) шарттары мен тәртібін айқындайды, және "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабына сәйкес әзiрлендi.

1. Жалпы ережелер

1. Әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметке бiрдей кiру мүмкiндiгiнiң конституциялық құқығын қамтамасыз етедi.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 06.06.01 ж. № 02-2-4/98 бұйрығымен 2-тармақ толықтырылды

2. Конкурсты бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдары бар мемлекеттік орган (бұдан әрi - мемлекеттік орган), немесе Қазақстан Республикасы Президентінің шешiмi бойынша мемлекеттік қызмет iстерi жөніндегі өкiлеттi орган (бұдан әрi - өкiлеттi орган) лауазымдардың сәйкестi санаттарына резервшiлер тiзiмi қаралғаннан кейiн өткiзедi.

3. Конкурс жариялаған мемлекеттік орган әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтің бос лауазымдарына орналасуға үмiткерлердi iрiктеудi жүзеге асыруға өкілетті конкурс комиссиясын құрады.

4. Конкурс өткiзiлген кезде "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының және өзге де мемлекеттік қызмет туралы заңдардың талаптары сақталуы тиiс.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 бұйрығымен 4-1-тармақпен толықтырылды

4-1. Өкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелерінің жолдауы бойынша олардың қызметкерлері үміткерлермен әңгімелесуге және конкурс комиссиясының қорытынды мәжілісіне қатыса алады.

5. Конкурс комиссиясының шешiмi әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтің бос лауазымына орналасудың немесе мұндай лауазымға орналастырудан бас тартуға негiздеме болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 5-1-тармақпен толықтырылды

5-1. Мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда, жарияланған конкурс оның өткізудің кез келген кезеңінде ол туралы міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланып тоқтатылуға тиіс.

2. Конкурс өткізудiң шарттары мен тәртібі

6. Конкурсқа Қазақстан Республикасының азаматтары қатысуға құқылы:

1) жасы он сегiзден төмен емес;

2) тиiстi бiлiмi, кәсiби дайындық деңгейi болуы және белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сәйкес.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 бұйрығымен 7-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

7. Конкурсқа қатысуға мынадай азаматтар жiберiлмейдi:

1) осы Қағиданың 6-тармағында белгiленген талаптарға сәйкес емес;

2) заңдылық күшi бар сот шешiмiмен жұмыс iстеу қабiлетi төмен немесе жұмыс iстеу қабiлетi шектелген болып танылғандар;

3) заңдылық күшi бар сот шешiмiмен белгілi бiр анықталған мерзiмге дейiн мемлекеттік қызметтi атқару құқығынан айырылғандар;

3-1) мемлекеттік қызметке кірер алдында екі жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған;

3-2) мемлекеттік қызметке кірер алдында бір жыл ішінде қасақана құқық бұзушылығы үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;

3-3) мемлекеттік қызметке кіргенге дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;

3-4) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

3-5) мемлекеттік қызметке кіру уақытына өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы бар адамдар.

4) ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 бұйрығымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 8-тармақ алынып тасталды

8. Конкурс ашық және жабық жағдайда өткiзiледi.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 9-тармақ алынып тасталды

9. Ашық конкурсқа Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының қатысуға құқығы болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 10-тармақ алынып тасталды

10. Жабық конкурсқа тек әкiмшiлiк мемлекеттік қызметшiлердiң ғана қатысуға құқығы болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 16.06.00 ж. № 02-1-7/60 бұйрығымен 11-тармақ өзгертілді; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 11-тармақ алынып тасталды

11. Жабық конкурс Қазақстан Республикасы Президентінің Әкiмшiлiгіндегі, Парламент Палаталарының Аппараттарындағы, Премьер-Министр Кеңсесіндегі, Жоғарғы Сот Аппаратындағы, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Аппаратындағы Қазақстан Республикасы Президентінің Iс Басқармасындағы мемлекеттік әкiмшiлiк лауазымдар бойынша өткiзiлуi мүмкiн. Бұл туралы шешiмдi осы мемлекеттік органдардың басшылары қабылдайды.

12. Конкурс туралы хабарландырулар жарияланғаннан кейiн мемлекеттік органға қажеттi құжаттарын тапсырған азаматтар конкурсқа қатысушы бола алады.

13. Конкурс комиссиясының шешiмi негiзiнде тестiлеуге жiберiлген конкурсқа қатысушылар бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға орналасуға үмiткерлер (бұдан әрi - үмiткерлер) бола алады.

14. Конкурс комиссиясы конкурсқа қатысушылар берген құжаттарды, оларды тестiлеудiң нәтижелерiн қарайтын, үмiткерлермен әңгiмелесу өткiзетiн және бос әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтiң лауазымдарына орналасуға үмiткерлердi түпкiлiктi iрiктеудi iске асыратын алқалы орган болып табылады.

15. Конкурс мынадай сатылардан тұрады:

1) мемлекеттік орган өткiзетiн конкурс туралы хабарландыруларды жариялау;

2) конкурс комиссиясын құру;

3) конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрген азаматтардың құжаттарын қабылдау;

4) конкурсқа қатысушылардың құжаттарының әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн алдын-ала қарау;

5) үмiткерлердi өкiлеттi орган белгiлеген тәртiпте тестiлеу;

6) үмiткерлермен конкурс комиссиясы өткiзетiн әңгiмелесу;

7) конкурс комиссиясының қорытынды мәжiлiсi.

16. Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (тестiлеу өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

3. Конкурс туралы хабарландыру

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 18.01.00 ж. № 02-1-7/3 бұйрығымен 17-тармақ жаңа редакцияда; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 16.06.00 ж. № 02-1-7/60 бұйрығымен 17-тармақ өзгертілді; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 06.06.01 ж. № 02-2-4/98; 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрықтарымен 17-тармақ жаңа редакцияда

17. Орталық мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық бөлімшелерінде және ведомстволарда конкурс өткізу кезінде хабарландырулар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады. Жергілікті мемлекеттік органдарда конкурс өткізу туралы хабарландырулар тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағына таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 бұйрығымен 17-1-тармақпен толықтырылды

17-1. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс туралы хабарландырулар жариялағаннан кейін «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 2, 3-тармақтары мен 14-бабының 10-тармағы бойынша конкурстық рәсімдері аяқталғанша, азаматтарды жарияланған лауазымға тағайындауға жол берілмейді.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 18.01.00 ж. № 02-1-7/3 бұйрығымен 18-тармақ жаңа редакцияда; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 25.02.00 ж. № 02-1-7/16; 16.06.00 ж. № 02-1-7/60; 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 ; 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрықтарымен 18-тармақ өзгертілді

18. Конкурсты өткізу туралы хабарландыруда мынадай мәлiметтер болуы тиiс:

1) мекен-жайы көрсетілген мемлекеттік органның атауы, пошта адресi, телефондары мен факс нөмiрлерi;

2)

3) негiзгi функциональдық мiндеттерi, қолданыстағы заңдарға сәйкес еңбек ақысының көлемi мен шарттары көрсетiлген бос лауазымдар атауы;

4) мемлекеттік орган анықтаған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес конкурсқа қатысушыға қойылатын негiзгi талаптар;

5) құжаттарды қабылдаудың мерзiмi (конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған кезден бастап 15 күнтiзбелiк күн);

6)

7) өкiлеттi органмен немесе оның аумақтық бөлiмшелерiмен келісілген сынақ өткізудің мерзiмi мен орны;

8) әңгiмелесу өткізудiң мерзiмi мен орны;

Хабарландыру Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына қайшы келмейтiн қосымша ақпараттармен мазмұндала алады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 18.01.00 ж. № 02-1-7/3 бұйрығымен 19-тармақ жаңа редакцияда; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 16.06.00 ж. № 02-1-7/60; 06.06.01 ж. № 02-2-4/98; 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрықтарымен 19-тармақ өзгертілді және жаңа редакцияда жазылды

19. Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурстар туралы мәліметтер уәкілетті органның ресми WEB-сайтында орналастырылады.

4. Конкурс комиссиясын құру

20. Конкурс комиссиясын осы Қағидамен анықталған тәртiппен тиiстi лауазымға тағайындауға құқығы бар тиiстi мемлекеттік органның басшысы құрады.

21. Конкурс комиссиясы төрағадан, хатшыдан (кадр қызметiнiң өкiлi) және комиссия мүшелерiнен тұрады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 22-тармақ жаңа редакцияда (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) (бұр. ред. қара)

22. Тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін конкурс комиссиясының құрамына мемлекеттік органның әр түрлі бөлімшелерінің басшылары, сондай-ақ мемлекеттік орган басшысының шешімімен өзге де адамдар енгізіледі.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 23-тармақ өзгертілді

23. Мемлекеттік орган құрған және орталық мемлекеттік органның аумақтық бөлiмшенің басшысына конкурстық iрiктеудi жүзеге асыратын конкурс комиссиясының құрамына орталық мемлекеттік органның өкілдерi, және тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк әкiмшiлiгiнiң өкiлi, келісімi бойынша кiреді.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 23-1-тармақпен толықтырылды

23-1. Конкурстық комиссияның құрамына тиісті бос лауазымға орналасу конкурсына қатысушы кіре алмайды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 23-2 тармағымен толықтырылды

23-2. Конкурс комиссиясы әр жарияланған бос мемлекеттік әкімшілік лауазым үшін сол лауазымға талаптанған үміткерлерге міндетті тәртіпте және бірдей көлемде қойылатын сұрақтардың тізбесін бекітеді.

5. Құжаттарды қабылдау

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 25.02.00 ж. № 02-1-7/16 бұйрығымен 24 тармақ толықтырылды; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 ; 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрықтарымен 24-тармақ өзгертілді

24. Конкурсқа қатысқысы келетiн азаматтар конкурс өткiзетiн мемлекеттік органға мынадай құжаттарын тапсырады:

1) өкiлеттi орган белгiлеген нысандағы өтiнiш (№ 1 қосымша);

2) кадр есебi бойынша толтырылған iс парағы (нақты мекен-жайы мен телефондары, соның iшiнде байланыс, көрсетiлуi тиiс);

3) өкiлеттi орган белгiлеген нысанда толтырылған анкета (№ 2 қосымша);

4) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық немесе өзге де заңдарда белгiленген тәртiппен куәландырылған көшiрмелерi;

5) еңбек кiтапшасының нотариалдық немесе өзге де заңдарда белгiленген тәртiппен куәландырылған көшiрмесi;

6) денсаулығы туралы белгiленген нысандағы анықтама;

7) 3х4 үлгідегi 1 фотосурет.

8) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.

Аталған құжаттардың біреуінің болмауы конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Ескертпе: осы тармақтың 4) және 5) тармақшаларында аталған, мемлекеттік қызметшілер тапсыратын құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың кадр қызметі куәландыра алады.

25. Азаматтар бiлiмiне еңбек тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне және мiнездемелерi туралы (бiлiктiлiгiн көтеру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, кепiлдемелер, ғылыми жарияланымдар және т.б.) қосымша ақпараттарды бере алады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрығымен 26-тармақ өзгертілді

26. Конкурс комиссиясының қарауына құжаттарды қабылдау мерзiмiнде азаматтардың өздерi әкеліп берген немесе поштамен жiберген (қоса тіркелген құжаттардың тізбесі көрсетілген құжат тігілетін папкада орналастырылған) құжаттары қабылданады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 бұйрығымен 27-тармақ жаңа редакцияда

27. Конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылардың құжаттары, конкурстық iрiктеуден өтпеген тұлғалардың кадр есебi жөніндегі жеке iс парақтары мен өтiнiштерi және конкурстық комиссияның материалдары конкурстық комиссияның хатшысында сақталады (кадр қызметiнде).

6. Конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарау

28. Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды жүзеге асырады.

29. Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк талаптарына және 24-тармаққа сәйкес конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестiгiн талдайды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 бұйрығымен 30 тармақ өзгертілді

30. Конкурстық комиссия ұсынылған құжаттарды талдау негiзiнде олардың тиiстi әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымға қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi мен конкурсқа қатысушыларды сынаққа жiберу туралы шешiм қабылдайды, ол хаттама түрiнде ресiмделiп және комиссияның төрағасы, мүшелерi мен хатшысы қол қояды. Тестiлеуге жiберiлмеген конкурсқа қатысушыларды шешiм қабылданғаннан кейiн конкурс комиссиясы хабарландырады.

31. Тестiлеуге жiберу туралы шешiм әр өткiзiлген конкурс бойынша конкурс комиссиясы бекiткен үмiткерлердiң тiзiмi түрiнде ресiмделедi және өкiлеттi органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне берiледi.

32. Конкурс комиссиясы, хабарландырудың жарияланған сатысында, өкiлеттi органның немесе оның аумақтық бөлiмшелерiнiң келісімi бойынша, тестiлеу өткізудің кестесiн жасайды. Кестеге сәйкес конкурс комиссиясы үмiткерлерге тестiлеу өткізудiң уақыты мен орны туралы хабарландырады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрығымен 33-тармақ өзгертілді

33. Yмiткерлерге ххх өкiлеттi органның өздерiнiң мекен-жайына жақын бөлiмшелерiнде тестiлеуден өту құқығы берiледi. Өкiлеттi органның өздерiнiң мекен-жайына жақын бөлiмшелерiнде тестiлеуден өткiсi келетiн үмiткерлер бұл туралы конкурс комиссиясына хабарлайды. Осының негiзiнде конкурс комиссиясы белгілi үмiткердiң тестiлеуден өтетiн орны туралы өкiлеттi орган мен оның тиiстi бөлiмшесiне хабарлайды.

7. Yмiткерлердi тестiлеу

34. Тестiлеудiң мақсаты үмiткердің бiлiмi мен қабiлетiн әдiл бағалау болып табылады.

35. Тестiлеудің тәртібін өкiлеттi орган анықтайды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 35-1-тармақпен толықтырылды

35-1. Тестілеуге қатысуға жіберілген үміткерлер оны құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейінгі бес жұмыс күнінің ішінде уәкілетті орган белгілеген тәртіппен өтеді.

36. Әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдардың санаттарына байланысты өкiлеттi орган тестiлеудің әр түрлi бағдарламаларын белгілеуi мүмкiн. Құжаттарын әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдардың әр түрлi санаттарына жататын екi немесе одан да көп бос лауазымдарға орналасуға берген және тестiлеуге жiберiлген үмiткерлер тиiстi бағдарламалар бойынша тестiленедi.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 36-1-тармақпен толықтырылды

36-1. Үміткердің белгілі бір күрделілік бағдарламасы бойынша (нормативтік құқықтық актілердің саны мен шекаралық мәнінің деңгейі бойынша) тестілеудің оң нәтижелері соңғы тестілеу бағдарламалары бірдей немесе күрделілік деңгейі төмен болған жағдайда басқа санатты бос лауазымдарға орналасу конкурсына қатысуға жарамды болып табылады.

37. Yмiткердiң лауазымның белгілi бiр санаты үшiн белгiленген тестiлеу бойынша тестiлеуiнiң нәтижесi, егер тестiлеудiң бағдарламасы өзгертiлмеген жағдайда, тестiлеуден өткен сәтiнен бастап 1 жыл бойы күшiнде болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 16.06.00 ж. № 02-1-7/60; 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 бұйрықтарымен 38-тармақ өзгертілді

38. Yмiткердің алдыңғы тестiлеуден соң үш айдан кем емес мерзiмнен кейiн бiр бағдарлама бойынша қайтадан тестiлеуден өтуге құқығы болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 39-тармақ толықтырылды

39. Өкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi тестiлеудiң нәтижелерiн тестілеуден өткен үміткерлерге және тиiстi мемлекеттік органның конкурс комиссиясына бередi.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 40-тармақ өзгертілді

40. Тестiлеуден өткізу кезiнде лауазымның осы санаты үшiн өкiлеттi орган белгiлеген түпкiлiктi мәннен төмен емес бағалар алған үмiткерлер әңгімелесуге жiберiледi. Тестiлеу нәтижелерi негiзгi мәннен төмен болған үмiткерлер әңгiмелесуге жiберiлмейдi. Бұған қоса, әңгiмелесуге жiберiлген үмiткерлер конкурс комиссиясы өткiзетiн әңгiмелесуден өту үшiн шақырылады.

8. Yмiткерлермен әңгiмелесу

41. Әңгiмелесудің мақсаты үмiткерлердiң кәсiби және жеке қасиеттерiн бағалау болып табылады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрығымен 41-1-тармақпен толықтырылды; ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрығымен 41-1-тармақ өзгертілді

41-1. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны тестілеуден өткеннен кейінгі бес жұмыс күнінің ішінде конкурс жариялаған мемлекеттік органдарда өтеді.

42. Yмiткердің кәсiби және жеке қасиеттерiн бағалау кезiнде конкурс комиссиясы бiлiктiлiк талаптарына және тиiстi әкiмшiлiк мемлекеттік қызметтің лауазымдық нұсқауларға сүйенедi.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 бұйрығымен 42-1-тармақпен толықтырылды; ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 42-1-тармақ өзгерді (бұр. ред. қара); ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 2006.26.04. № 02-01-02/64 (бұр.ред.қара) бұйрығымен 42-1-тармақ жаңа редакцияда

42-1. Әрбір үміткермен әңгімелесу барысы жеке түрдегі хаттамамен ресімделеді немесе техникалық жазба құралдары көмегімен белгіленеді.

Үміткермен әңгімелесу хаттамасына конкурс комиссиясының төрағасы, мүшелері, үміткер, сондай-ақ хаттамалауды жүзеге асырушы хатшы қолдарын қояды.

Конкурс комиссиясының техникалық жазба құралдарын қолданылғаны туралы конкурс комиссиясының қорытынды отырыс хаттамасында белгі жасалады. Жазба тасығыштар конкурс комиссиясының хатшысында сақталады.

Әңгімелесу кезінде үміткер де техникалық жазба құралдарын қолдана алады. Техникалық жазба құралдарын қолдану конкурс комиссиясы отырысының қалыпты өтуіне кедергі келтірмеуі тиіс.

43. Әңгiмелесуден өткен үмiткерлердің құжаттарын конкурс комиссиясы өзiнiң қорытынды мәжiлiсiнде қарайды.

9. Конкурс комиссиясының қорытынды мәжiлiсi

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 25.02.00 ж. № 02-1-7/16; 10.04.03 ж. № 02-01-02/44 бұйрықтарымен 44 тармақ толықтырылды

44. Конкурс комиссиясы қорытынды мәжiлiсiнде әңгімелесу өткiзгеннен кейiн екi жұмыс күннен кеш емес өткiзiлуi тиiс үмiткерлердi берген құжаттары, тестiлеу мен өткiзiлген әңгiмелесудiң нәтижелерi негiзiнде бағалайды және олардың қатарынан бос әкiмшiлiк лауазымға орналастыру үшiн iрiктеудi iске асырады.

45. Конкурс комиссиясының шешiмi үмiткер қатыстырылмай, ашық дауыс беру жолымен қабылданады.

46. Конкурс комиссиясының шешiмi егер мәжiлiске оның құрамының 2/3 кем емес бөлiгi қатысса, заңды деп есептеледi.

47. Комиссия құрамынан қатысушылардың көпшiлiгi дауыс берген жағдайда үмiткер дұрыс баға алады. Дауыстар бiрдей болған жағдайда конкурс комиссиясы төрағасының дауысы шешушi болып табылады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 03.11.00 ж. № 02-1-7/154 бұйрығымен 48-тармақ өзгертілді

48. Конкурс комиссиясының өкiлеттi органға әңгiмелесуден өткен үмiткерлердi кадр резервiне есепке алуға ұсыныстама жасауға құқығы болады.

49. Талқылау барысы мен конкурс комиссиясының шешiмi конкурс комиссиясының төрағасы мен мүшелерi, сондай-ақ хаттама жасауды iске асыратын хатшының қолдары қойылған хаттама түрiнде ресiмделедi.

50. Конкурс комиссиясы мәжiлiсi хаттамасының көшiрмесi өкiлеттi органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне жiберiледi.

51. Егер конкурс нәтижесiнде конкурс комиссиясы берiлген бос лауазымдарға үмiткерлердi анықтамаса, мемлекеттік орган қайтадан конкурс жариялауы мүмкiн.

52. Конкурс комиссиясы әңгiмелесуден өткен үмiткерлерге конкурс нәтижесi туралы, оның аяқталғанынан кейiн 5 күн iшiнде хабарлайды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 52-1-тармақпен толықтырылды

52-1. Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс комиссиясының оң шешімін алған үміткерлердің тізімі конкурс өткізілгеннен кейін 7 жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның ақпараттық қабырғаларында, баршаға көрінетіндей жерлерге ілінеді.

10. Үмiткердiң қызметке орналасуы

53. Мемлекеттік органның басшысы конкурс комиссиясының дұрыс қорытындысына ие болған үмiткердi жарияланған қызметке қабылдауға мiндеттi. Бұл ретте әкiмшiлiк мемлекеттік қызметке түсу үшiн заңдарда қарастырылған талаптар сақталуға тиiс.

54. Мемлекеттік қызметке қабылдау кезiнде көрiнеу жалған мәлiметтерi анықталған конкурс комиссиясынан дұрыс қорытынды алған азаматты ұсыну тиiстi бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымға қабылдаудан бас тартуға негiздеме болады.

11. Шағым беру тәртібі

55. Конкурсқа қатысушылар мен үмiткерлер өкiлеттi органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне, болмаса сот тәртібінде конкурс комиссиясының шешiмiне шағым беру құқығы бар.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 56-тармақ өзгерді (бұр. ред. қара)

56. Өкiлеттi орган немесе оның аумақтық бөлiмшесi конкурс комиссиясының шешiмiне келiп түскен шағымды қарайды және "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын, осы Қағиданы, мемлекеттік қызмет туралы басқа да заңдардың бұзылғаны анықталған жағдайда, конкурс комиссиясына қабылданған шешiмдi жоюды ұсынады.

57. Өкiлеттi органның немесе оның аумақтық бөлiмшесiнiң ұсынысын конкурс комиссиясы бұрынғы құрамымен өткiзiлген өз мәжiлiсiнде қарайды. Осы мәжiлiсте конкурс комиссиясы бұрын қабылданған шешiмiн жояды және жаңасын енгiзедi, не болмаса оны еш өзгерiссiз қалдырады. Конкурс комиссиясы қабылданған шешiм туралы, ол қабылданғаннан кейiн он күн мерзiм ішiнде, өкiлеттi органға немесе оның аумақтық бөлiмшесiне және шағым берген конкурсқа қатысушыға немесе үмiткерге хабарлайды.

58. Конкурс комиссиясының бұрынғы қабылдаған шешiмін жоюы және жаңасын енгiзуi мемлекеттік орган басшысының тиiстi шешiмiн өзгертуi немесе қабылдауы үшiн негiздеме болады.

59. Егер конкурс комиссиясы бұрынғы қабылданған шешiмдi өзгерiссiз қалдырған жағдайда, өкiлеттi орган немесе оның аумақтық бөлiмшесi, сондай-ақ шағым берген конкурсқа қатысушы немесе үмiткер осы шешiмдi сот тәртібінде шағым беру құқығы болады.

60. Конкурсқа қатысушылар мен үмiткерлер өздерiне қатысты бөлiгiне, сондай-ақ өкiлеттi орган немесе оның аумақтық бөлiмшелерi конкурс құжаттарымен, тестiлеудiң және әңгiмелесудің нәтижелерiмен танысу құқығы болады.

Қазақстан Республикасының

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 25.02.00 ж. № 02-1-7/16 бұйрығымен Қағида № 1-қосымшамен толықтырылды

Мемлекеттік қызмет iстерi

жөнiндегі агенттiгiнің

төрағасының

2000 жылғы 25 ақпанындағы

№ 02-1-7/16 бұйрығына

№ 1 қосымша

        __________________________________

(мемлекеттік орган)

Өтініші

   Мені бос тұрған мынадай _____________________________________________
   ______________________________________________________________________
   _________________________________________ қызмет орнына тағайындалуым
   үшiн байқауға жiберуiңiздi сұраймын.
   Бос әкiмшiлiк мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс
   өткізудiң Қағидасының негiзгi талаптарымен таныстым, олармен келiсемiн
   және орындауға мiндеттеме аламын.
   Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектiлiгiне жауап беремiн.
   __________________             _______________________
     Қолы                      Аты-жөні
                         ___ _____________ 2000 ж.
 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 25.02.00 ж. № 02-1-7/16 бұйрығымен Қағида № 2-қосымшамен толықтырылды; ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2005.21.06. № 02-01-02/80 бұйрығымен 2-қосымша өзгерді (бұр. ред. қара)

Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік қызмет iстерi

жөнiндегі агенттiгiнің

төрағасының

2000 жылғы 25 ақпанындағы

№ 02-1-7/16 бұйрығына

№ 2 қосымша

АНКЕТА

(Өз қолымен толтырылады)

   1. Тегi_____________________________________________________________
    Аты______________________________________________________________
    Әкесiнiң аты_____________________________________________________
   2. Азаматтығы_______________________________________________________
    Егер өзгертiлсе, уақытын көрсетiңiз______________________________
   3. Бұрын сотталған ба едiңiз, қашан және не үшiн____________________
   4. Шет елде оқыған немесе жұмыс iстеген кезiңiз
    Болған елiңiз____________________________________________________
    Болған уақытыңыз_________________________________________________
    Жұмыс iстеген немесе оқыған жерiңiз______________________________
   5. Соттың шешiмiмен жұмыс iстеу қабiлетiңiз төмен немесе шектелген деп
    танылдыңыз ба, қашан және не үшін________________________________
   6. Белгiлi бiр мерзiмге мемлекеттік қызметті атқару құқынан
    айырылдыңыз ба, қашан және не үшiн_______________________________

7. Сіз мынадай:

1) Сіз үміттенген лауазымға тікелей бағынысты;

2) Сіз үміттенген лауазым тікелей бағынысты лауазымдарды атқаратын

мемлекеттік қызметшінің жақын туысы (ата-анасы, ұлы, қызы, бала асырап алушылар,

асырап алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек

аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немересі,

жұбайы немесе зайыбы) болып

табыласыз ба ______________________________________.